• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

 

 

 Становище относно осъществените дейности от ПГИТ „Алеко Константинов” – Велинград, във връзка с превоз на ученици, съгласно чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

               За пръв път ПГИТ „Алеко Константинов”- Велинград получава целеви средства за транспорт на ученици от община Велинград на 27.12.2019 година и поради невъзможност да бъдат ползвани през 2019 година преминават като преходен остатък за 2020 година.

               През 2020 и 2021 година/години с въведени противоепидемични мерки с обучение от разстояние в електронна среда/ ПГИТ „Алеко Константинов” възстановява разходите, направени на ученици след предоставяне на карти и билети като разходооправдателни документи. Това е практика в почти всички български училища. В този период установихме, че община Велинград и община Ракитово нямат създадени транспортни схеми до всички населени места в общините. По тази причина нашите ученици от тези населени места няма с какво да пътуват до училище. Затова взехме решение да направим прозрачна обществена поръчка, съгласно ЗОП за всички населени места, от които имаме ученици. Обществената поръчка изисква време, капацитет и допълнителни средства, които училището се налага да изразходи, за да бъде подготвена, но в името на комфорта на нашите ученици бяхме категорични, че трябва да я направим. Първата обществена поръчка, съобразена с броя на учениците по населени места за учебната 2021-2022 година, беше с 4 обособени позиции до населените места Ракитово, Дорково, Костандово, Грашево. За останалите ученици възстановявахме цената на билетите и картите, поради малък брой ученици, и невъзможност за организиране на специализиран транспорт. Финансирането на обществената поръчка е на основание сключен договор между Община Велинград и Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ с предмет на договора: Община Велинград  делегира на Директора на ПГИТ „Алеко Константинов“ правото да организира безплатни превози на ученици по смисъла на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ, ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ. Средствата по тази наредба се предоставят под формата на целеви трансфери от централния бюджет на общините. Кметовете на общините разходват средства за безплатните превози по чл. 19, т. 8,  самостоятелно, когато превозите се организират от общината, или ги предоставят за разходване на училища или детски градини, които осъществяват тези превози за собствена сметка.

От учебната 2022-2023 година в ПГИТ „Алеко Константинов” са записани ученици от селата Магерово, Абланица и Цветино. Във връзка с това създадохме нова обществена поръчка, в която обособена позиция 5 включва посочените населени места. До момента до населените места Магерово, Абланица и Цветино не съществува междуградски автомобилен транспорт, по транспортни схеми на община Велинград, а учениците и населението пътуват с влак до гара Цветино.              

               В обявената обществена поръчка е кандидатствал само един превозвач, който отговаря на всички изисквания на поръчката и с решение от 04.10.2022 година е определен за изпълнител и му е изпратена покана за подписване на договори по всички обособени позиции. Определеният изпълнител представя в деловодството на гимназията заявление, с което се отказва от подписването на договор по обособена позиция 5 до селата Магерово, Абланица и Цветино, като обосновава отказа си с технически неотговарящ на изискванията, и опасен за ежедневно пътуване на ученици път, в участъка Цветино – Абланица. Според превозвача опасността се изразява в това, че пътя е еднолентов и изключително тесен, изпълнен с опасни участъци с високи и необезопасени с пътни мантинели склонове и дерета. По пътя е невъзможно да се разминат две стандарни МПС-та, а още повече автобус пълен с деца. Превозвачът е на мнение, че пътуването по пътя Абланица- Цветино е огромен риск и поради този факт отказва подписването на договор по Обособена позиция 5 Велинград – Магерово – Абланица – Цветино – Велинград.

               Поради този факт предстои да бъдат подписани само 4 договора за населените места Грашево, Ракитово, Дорково, Костандово.

Предвид, че избраният за изпълнител участник е единствен такъв по обществената поръчка, то възложителят е в невъзможност да избере друг изпълнител и следва да прекрати обществената поръчка в частта по обособена позиция № 5 по обществена поръчка с предмет: с предмет: „Специализиран превоз на ученици подлежащи на обучение в ПГ по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ за 2022/2023г. по утвърдени маршрутни разписания по 5 броя обособени позиции”.

ПГИТ „Алеко Константинов” подготвя нова обществена поръчка само за населените места Магерово, Абланица, Цветино. С оглед на факта, че до село Магерово асфалтиран път не съществува, а участъка Цветино – Абланица е опасен за пътуване на ученици, както и с оглед на факта, че с има риск и учениците от село Абланица да останат без специализиран транспорт, спирката за трите населени места ще бъде с.Абланица.

На всички ученици, представили билети и карти като разходооправдателен документ от другите населени места ще се възстановява разхода направен за транспорт до ПГИТ „Алеко Константинов”.

Уважаеми родители и ученици, за екипа на ПГИТ „Алеко Константинов” – Велинград живота, здравето, обучението, възпитанието и социализацията на нашите ученици са мисия!

Отговорно заявявам, в качеството си на директор, че спазвайки стриктно закона сме направили всичко, което зависи от нас, за да бъдат осигурени най- добри условия за нашите ученици!

Авторитета на ПГИТ „Алеко Константинов”- Велинград, нашите ученици и истината са важни за нас!

С уважение: Любка Байлова – директор на ПГИТ „Алеко Константинов”- Велинград.

п о л е з н и   в р ъ з к и