През 2016/2017 учебна година училището е включено в  проект по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 3:“Регионална образователна инфраструктура“, процедураBG16RFOP001-3.002“Подкрепа на професионалните училища в Република България“, проект  BG16RFOP001-3.002-0017“Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално –техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София-област“. Очакваме с европейско финансиране да се направи пълна модернизация на училищната сграда, която да включи саниране, поправка на покрива, подмяна на дограми, подове, тавани, отоплителна инсталация, ВиК инсталация, осветителни тела, електроинсталация, измазване, отвън и отвътре, оборудване на кухня и столова, закупуване на нови 22 компютърни конфигурации. По този проект се предвижда и построяване на нов физкултурен салон с две фитнес зали и зала за всички видове спорт, обзаведени с модерно оборудване. Предвидено е и облагородяване на дворните пространства и изграждане на нова и почистване на старата ограда. МОН като бенефициент по проекта след осъществена тръжна процедура е подписало договор с фирма изпълнител и са представени техническите проекти за съгласуване в НИНКН.

С финансиране от инвестиционната програма на МОН е осъществен ремонт на покрива на сградата на ПГИТ „Алеко Константинов”.