Работещ по иновациите в ИПГИТ „ Алеко Константинов“ гостува на Иновативно средно училище “ Иван Вазов”- гр. Бургас  заедно с колеги и ученици от  сродни училища в Павел баня и Слънчев бряг.

 

         Тенденцията в развитието на образованието в последните години предполага всяко училище да търси своите начини, за да бъде конкурентноспособно на пазара на образователните услуги. От друга страна през годините учители в гимназията са правили опити с нестандартни и иновативни по своята същност методи и средства, за да провокират интереса и желанието на учениците за по-активно и ефективно участие в учебния процес. Новото поколение изисква да излезем от установените модели на преподаване и обучение и очаква по-интерактивно, раздвижено, дигитализирано и близко до техния начин на мислене обучение. Стремейки да се доближим до тези реалности, се опитваме да въвеждаме нови методи и средства в работата ни, да променяме средата и нашите нагласи. Смятаме, че с тази иновация ще сме стъпка напред в изпълнение на част от целите ни.

 

           В съвременния свят чуждите езици не се изучават сами за себе си, а в по-широк културологичен план, което неминуемо оказва въздействие върху обучаемите. Специално в сферата на туризма, владеенето на чужд език е необходима и задължителна част от всяко CV. В съзвучие с тези потребности е и съчетаването на чуждоезиковото обучение с обучението по основни професионални предмети, което е в основата на нашата идея за иновация. Гимназията има опит при осъществяването на бинарни уроци.  Това е една възможност за по-качествено образование, тъй като в голяма степен се провокират интересът и активността на учениците. През четирите години на иновацията, участие ще вземат ученици от три специалности: "Организация на туризма и свободното време", "Организация на обслужването в хотелиерството", "Извършване на термални процедури в балнеологични и възстановителни центрове".

           През първата година от иновацията (2021-2022)  се обучават учениците от 12б клас специалност "Организация на туризма и свободното време". Веднъж месечно, в рамките на два учебни часа се провеждат бинарни уроци по предметите: чужд език по професия- английски и УП Екскурзоводство и УП Туристическа анимация. Учениците получават индивидуални задачи и са активната страна по врема на часовете като ползват чуждия език за специфичната лексика и терминология на професионалния предмет. Езикът и уменията  се употребяват в симулирани реални ситуации. Учебната програма по чужд език по професия е съобразена с нивата от ОЕЕР.  В този смисъл при овладяването на тази комуникативна компетентност,  се дава приоритет на умението говорене, което включва усвояване на основни термини и изрази, използвани в професията. Обучението  се осъществява във взаимовръзка с учебни предмети от  раздел Задължителна професионална подготовка- отраслова и специфична. Оценяването на постиженията на учениците  се извършва чрез подходящи методи, съобразени с предстоящите държавни изпити по теория и практика на специалността (устна обосновка, решаване на задачи с примери от практиката, тестове и индивидуални задачи). Очакваме те да усвоят от практическа гледна точка знания, умения и отношения, чието овладяване ще осъществи постигането на реална и добра комуникативна компетентност, която учениците ще могат да ползват в реални професионални ситуации. Очакваните резултати в края на 12 клас са свързани с това учениците да могат да осъществяват връзка между теорията и практическото приложение на езика за целите на комуникация по избраната професия.

               Втората година (2022-2023) по същия модел ще работи следващият клас от същата специалност, както и 11б  клас специалност „Организация на обслужването в хотелиерството". При тях чуждоезиковото обучение ще се осъществява съвместно с УП Организация и функциониране на преден офис. Ще се включат двама нови преподаватели по специалния предмет, с което разширяваме обхвата на иновацията. Този клас ще участва в иновацията две години, в 11 и 12 клас, с което очакваме още по-ефективно усвояване на знаия, умения, компетентности. Колегите и учениците ще взаимстват от опита на първите, включили се в иновативната практика.

               Третата година (2023-2024)разширяваме още иновацията и участващите в нея. Ще  се включват  учениците от специалност "Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове". Тук добавяме и нов език-немски. Респективно се включват и трима нови преподаватели по специални предмети и език.

          Четвъртата година (2024-2025) двете специалности "Организация на обслужването в хотелиерството" и " Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центове", завършват последния етап от програмата. Очакваме да е натрупан достатъчно опит в работата по този метод, да сме получили добри резултати и да мислим за нови възможности за разширяване и мултиплициране на тази практика. Освен учениците от посочените специалности и техните преподаватели, в проекта се предвижда да бъдат включени специалисти от местния бизнес в сферата на туризма.

                     Учителите, включени в екипите на иновацията имат достатъчно опит ,компетентности и квалификации, а също и желание за творчество и експеримент в името на повишаване ефективността на работата си, на напредъка на своите ученици и не на последно място на повишаване имиджа на училището. Работата с иновацията ще повиши нивото на професионализъм на педагогическите специалисти, ще създаде условия да ползват  и развиват много от уменията, които са важни в различни ситуации. Такива са : планиране на процеси и дейности, формиране на цели, работа в екип, ефективна комуникация, решаване на конфликти, търсене на креативни начини за решаване на казуси  в процеса на работа, справяне с предизвикателства. Предвиждат се и дейности за повишаване на квалификацията им- участия в обучения в сферата на дигиталните компетентности и новите образователни стратегии.

                      Приключвайки проекта през четвъртата година ще се направи обзор на извършеното, ще се отчетат резултатите и ще се обсъдят възможностите за разширяване и обогатяване на иновативните подходи и методи и добавяне на нови. Ще се организират вътрешноинституционални квалификации за обучение на учители, за споделяне на добри практики.

                       В ПГИТ учениците са център на всички процеси и дейности. Една от стратегическите цели на училището е личностното развитие на младите хора, превръщането им в пълноценни и конкурентноспособни професионалисти, владеещи не само основни  знания и умения по специалността, но също така добри езикови,дигитални и други, наложени от времето  компетентности. Първата година ще е знакова за всички. Очаква се учениците да изградят нови знания и умения, да усвоят основните термини и изрази по ЧЕП английски, използвани в професията и специалността и свързани с пряката работа в тази област. Усвояват се и основните термини, свързани с правата и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Те ще се готвят по - ефективно за ДКИ и се очакват добри резултати.  Ще намалеят отсъствията и ще се повиши успехът и ангажираността на учениците. В края на годината ще използват езика при изпълнение на професионални задачи. Втората, третата и четвъртата година, учениците ще надграждат знания и умения на постигнатото до момента. От ключовите компетентности в Европейската референтна рамка, предложеният иновативен план предвижда да развие общуване на чужд език, умение за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчество. Предложената иновация е свързана с подобряване качеството на образованието, в допълнение на това, като практиката се предвижда да бъде интересна и атрактивна за учениците и ще спомогне за повишаване на тяхната активност, за подобряване обхвата на децата в ученическа възраст и за превенция от отпадането от образователната система.

                  Следвайки основните цели на програмата за мултиплициране на иновативни, педагогически и организационни практики, ще осъществим различни активности. Тъй като нашето училище има тясна взаимовръзка с представители на местния бизнес от сферата на туризма, ще иницираме съвместни дейности за демонстриране на резултатите от иновативния процес. В местните и регионални медии колегите ще споделят своите впечатления и постигнатите резултати от иновативните практики.