ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО  

Професия: Администратор в хотелиерството

  

        Туризмът е отрасъл с приоритетно значение. Перспективите за развитието му са свързани със създаване, усъвършенстване и модернизиране на различни              видове хотели и места за настаняване.

         Специалността дава знания по организация и управление на всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването, изхранването и                                 обслужването на туристите, управлението и техниката в хотелиерството и ресторантьорството; допълнителните дейности в хотела; съвременните маркетингови       и рекламни концепции съобразно стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт, съответстващ на категорията на обекта.

 

      КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ:

  • Познава методите за вербални и невербални комуникации при общуването;
  • Познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите в хотела;
  • Комуникира добре на чужд език;
  • Спазва технологията на хотелиерското обслужване;
  • Организира функционирането на кухнята;
  • Организира функционирането на ресторанта;
  • Умее да работи с компютър и ползва програмни продукти;
  • Познава и прилага системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол;
  • Води в  установените  форми  и  срокове  оперативната, статистическата и счетоводната дейност;

 

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

         Висококвалифицирани изпълнители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама в системата на хотелиерството –                             туристически и хотелски комплекси, хотелски вериги, хотели, ресторанти; служби, фирми и организации за контрол на качеството в хотелиерството и                             ресторантьорството. Съществуват богати възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри както в страната, така и в страните от ЕС - работни             места в хотели, почивни комплекси, къмпинги. Свидетелството за професионална квалификация дава право и за създаване и управление на собствен хотел или     къща за гости.