СПЕЦИАЛНОСТИ

 
Кетъринг   - с разширено изучаване на АЕ - 1 паралелка

дуална система на обучение

Кетъринг не е само осигуряване на храни и напитки. Понятието кетъринг означава доставяне, обслужване, полагане на грижа, старание, задоволяване.

    Кетъринг е цялостно подготвяне и осъществяване на тържества, коктейли, вечери, конференции.

 Кетъринг спестява време и усилия, организира събития или мероприятия вместо вас и за вас.


Завършилите пълния курс на обучение придобиват квалификация по професията РЕСТОРАНТЬОР.


Подготовката по специалност "Кетъринг" дава възможност за успешна реализация в системата на туризма и отдиха - туристически комплекси, ресторанти, заведения за отдих и развлечение и други с ресторантьорска дейност.

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ -  с разширено изучаване на НЕ - 1 паралелка

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО  ПРИДОБИВАТ учениците:

 1. Знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект, които обогатяват и доразвиват през курса на обучение;
 2. Задълбочено се запознават и овладяват актуалните проблеми в областта на международните аспекти на стопанското управление, включващи:
  • европейско стопанство, мениджмънт в глобална среда, международния бизнес и маркетинг и международните стокови пазари; международни публични финанси;
  • стратегическото управление на съвременната фирма и нейната организационна промяна; стоковата и иновационната политика;
  • актуални проблеми на трудово-осигурителните отношения.
 3. Придобиват способност за интегрално прилагане на придобитите знания;
 4. Разработват управленски бизнес програми;
 5. Изготвят цялостен финансово-стопански анализ;
 6. Обработват, систематизират, анализират и извеждат водещите тенденции в стопанската практика;
 7. Вземат стратегически и тактически управленски решения, съобразени с изискванията на пазарната конюнктура.

Завършилият курса на обучение може да заема следните длъжности:

 • Офис секретар;
 • Офис мениджър;
 • Технически секретар;
 • Организатор—отдел вътрешен контрол;
 • Секретар—стенография и машинопис;
 • Асистент в офис;
 • Дипломатически куриер;
 • Специалист—организиране, нормиране и отчитане на труда;
 • Специалист—държавна администрация.

Организация на обслужването в хотелиерството с разширено изучаване на АЕ - 1 паралелка                 

Обучението по специалността дава знания и умения за организацията и управлението на хотелиерството, технологията на хотелиерските дейности, маркетинга на хотелиерството, управление на човешките ресурси в хотел, икономика, финанси и отчетност на хотелиерските дейности.

Учениците ще изучават:

 • Установените стандарти за посрещане на български и чуждестранни гости;
 • Терминологията на туристическата индустрия;
 • Правилата за рационално разпределение на стаите за групи;
 • Начините на оформяне сметките на гостите;
 • Визовия и контролно-пропусквателния режим на РБългария;
 • Разпоредби и правилник за прилагане на паспортния режим на РБългария;
 • Мениджмънта на правилника за вътрешния ред в хотела.

Възможна реализация   : В управлението и мениджмънта на обекти от сферата на туризма.

 Електронна търговия с разширено изучаване на АЕ - 1 паралелка


          1.  Електронната търговия е непрекъснат цикъл от обработка и обмен на електронни данни, чрез които се осъществява унифицирано и интегрирано информационно осигуряване.

          2.  Електронната търговия е правене на търговия по електронен път , т.е. с електронни средства без физическо присъствие.

         3. По смисъла на Закона за електронната търговия, приет в България,  тя е предоставянето на услуги на информационното общество, т.е. такива услуги, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата.

         4. Според общоприетото в документите на ООН определение „Електронната търговия е електронен обмен на данни за поддържане на търговски транзакции”

 

Завършилите извършват следните дейности:

 • Осъществяват Маркетинг, промоции и продажби.
 •  Обработват оферти и заявки.
 •  Реализират търговски сделки – поръчване, плащане и доставяне.
 • Финанси и застраховане.
 •  Транспорт и снабдяване.
 •  Поддържане и развитие на продуктите.
 •  Разработване на продукти в сътрудничество с други компании – национални и международни.
 •  Предлагане и използване на публични и частни услуги.
 • Осчетоводяване на всички дейности.
 •  Администриране на бизнеса – издаване на лицензни разрешения, плащания на мита и такси към банки, здравни осигуровки, медицински застраховки, данъчни отчисления, пенсионни отчисления и др.
 • Автоматизирана продажба на електронни стоки и услуги.

Производство на кулинарни изделия и напитки - 1 паралелка

      Основна цел на обучението по професията "Готвач" е придобиване на знания и умения за производство на кулинарна продукция и напитки.

 След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 •  приготвя ястия при точно спазване на рецепти;
 • участва при разработване на нови рецепти за кухненска продукция;
 •  участва в разработване на нови менюта;
 • използва ефективно материално-техническата база.
 • участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена.
 • -знае и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява в процеса на работа околната среда, поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място;
 •  познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • - разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;