Национална програма 

"КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ"

          Квалифицираният учител знае, може и ще стимулира и учениците, и учителската колегия към активност за развитие и самоусъвършенстване – не само единици учители, а и другите; квалифицираният преподавател е база за повишаване на квалификацията на всички учители; допринася за репутацията на училището у нас и в чужбина;  създава контакти със съвременно мислеща общност;  квалифицираният учител  е запознат и „донася“ в училище научни знания и дейности.

           Ролята на учителите излиза много извън границите на образователните институции. Освен че подкрепят и напътстват децата и учениците за усвояване на нови знания и умения, учителите са модел за поведение, изграждат нагласи и могат да окажат ключово влияние за бъдещето на учениците си. Целенасочените политики за привличане, подбор, обучение и задържане на успешните учители са от огромно значение – както за учениците, така и за цялото общество и икономиката на страната.

     ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТA

          Повишаване качеството и ефективността на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците в образователните институции чрез усъвършенстване и обогатяване на ключовите компетентности на педагогическите специалисти, в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри /2014-2020 г./, и Националната стратегия за учене през целия живот.

          През уч.2018/2019г. ПС се включиха в Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти чрез обучения/ 20 учители се обучиха по тема: Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес и 7 учители по тема: Формиращо оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи, инструментариум/ и Дейност 2 – Подкрепа на ПС за участие в процедури за придобиване на ПКС./ 2учители/