учебна година 2022-2023

КОГА, КОЙ И КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В РИСК?

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 2 СРОК

мерки за повишаване качеството на образованието втори срок

КЛАСНИ, КОНТРОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРИЕМНО ВРЕМЕ втори срок

заповед за допълнителен час на класа

почивки между часовете по практика

комисия за подготовка и оценяване на ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Свободни места по класове в ПГИТ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 1 СРОК

Дневен режим и почивки между часовете

неучебни но присъствени дни

ГРАФИК ЗА провеждане на спортните дейности

Класни, контролни, консултации, приемно време

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията
и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022/2023 година

Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането
и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 2 СРОК

ВАЖНИ ДАТИ за ДЗИ-12 клас