учебна година 2022-2023

Свободни места по класове в ПГИТ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 1 СРОК

Дневен режим и почивки между часовете

неучебни но присъствени дни

ГРАФИК ЗА провеждане на спортните дейности

Класни, контролни, консултации, приемно време

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията
и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022/2023 година

Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането
и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 2 СРОК

ВАЖНИ ДАТИ за ДЗИ-12 клас