Иновативно интегриране на знания и умения по чужд език и професия  в ИПГИТ ,,Алеко Константинов“

 

       ИПГИТ „ Алеко Константинов“  и тази учебна година е бенефициент по Модул 1:

 „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“ на Национална програма ,,Иновации в действие“. Тя дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна. Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на  резултатите, повишаване на творческата активност на учениците и учителите.

От 10-12.05.2023г. гимназията бе  домакин на такава мобилност. Партньори по програмата са: Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” гр. Плевен ,Варненска търговска гимназия “Георги Стойков Раковски” и Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Шумен.

Участниците бяха учители и ученици от първи и втори гимназиален етап

Основните теми  на програмата са свързани с популяризиране и мултиплициране на добри практики между иновативни училища, публични изяви и продукти, предоставящи обмен на иновации по Националната програчма. Споделяне на добри практики мужду училищата и представяне на иновацията на ПГИТ “ Алеко Констанинов” - Два демонстративни бинарни урока, показаващи работата по иновацията - специален предмет от професионално направление и чужд език по професията;

     

      През първия ден от мобилността  училищата представиха своите визитки, като постижения и напредък. Споделени бяха и намеренията за съвместно бъдещо развитие в областта на образованието чрез работа по проекти, модерна материална база, професионален учителски екип, иновативни уроци и творчески изяви. След опознавателната среща беше представена и иновацията в нашата гимназия. В активна позиция по отношение на учебния процес навсякъде бе поставен ученикът – изследовател и творец. Акцентирано бе върху необходимостта от развиването на умения и компетентности в училище, а не само натрупване на знания. Целта на новите иновативни методи е точно такава – да се стимулира интелектуалното развитие на учениците, да се изградят основите на логическото им и творческо мислене. Денят приключи с екскурзоводска обиколка на Велинград и района с беседа на български и английски език.

      Вторият ден гостите се включиха в тържественото отбелязване на Патронния празник на училището и  в организираната кръгла маса по теми, свързани с предизвикателствата на днешното образование.

 

Третият ден бе посветен основно на иновацията. Гостите имаха възможност да посетят два иновативни урокока и демонстрационно занятие.Първият иновативен урок  бе по УП Екскурзоводско обслужване, Туристическа анимация и Чужд език по професия – английски език, след което учителите споделиха своите   впечатления от постигнатото, а за участниците бяха организирани различни активности.12в клас -  “ Организация на туризма и свободното време”- УП Екскурзоводско обслужване, УП Туристическа анимация и чужд език по професия - английски език;

“Демонстриране на презентационни умения и прилагане на знания в интегриран бинарен урок по УП Екскурзоводско обслужване, УП туристическа анимация и чуж език по професията- английски език“. Организирано туристическо пътуване с обща цел с маршрут Велинград-Шипка-Търново- Етъра-Велинград

Участниците в мобилността от гостуващите училища имаха възможността да наблюдават комбиниран, обобщителен урок, в който бяха демонстрирани усвоените знания и практически умения по екскурзоводско обслужване и анимация на английски език.Изготвяне и представяне на туристически маршрут с елементи на анимация. Използван бе методът на обърнатата класна стая, презентации, екскурзоводска беседа ои др.

Вторият урок бе с 11б клас - ”Организация на обслужването в хотелиерството”- УП Организация и функциониране на преден офис и чужд език по професия -английски език.

“Демонстриране на презентационни умения и прилагане на знания в интегриран бинарен урок по УП Организация и функциониране на преден офис и чуж език по професията- английски език“/снимки/

Участниците в мобилността от гостуващите училища  присъстваха на  комбиниран, обобщителен урок, в който бяха демонстрирани усвоените знания и практически умения по двата предмета.” Един работен ден в хотела”- комплексно упражнение. Демонстрация на  решаване на казуси в хотела, работни ситуации, диалози, коментар.

Част от гостите посетиха и откритото занятие на учениците от специалност “ Производство на кулинерни изделия и напитки”, което по своята същност бе също иновативно и интерактивно, което показва една логическа приемственост и мултиплициране на иновацията - гарант за бъдещото развитие на училището в посока иновации.

Една от задачите  на всяко училище е да накара учениците да намерят смисъла на това,което правят. А когато има смисъл, има желание, има  усилия, има и резултати.

Работата с иновативни методи не е самоцел или реклама, защото иновацията е феномен,чиято добавена стойност е да се създаде нова култура и поведение, която да доведе до позитивна промяна във обществото.

 

ПГИТ “ Алеко Константинов” - част от семейството на иновативните училища

 

Тенденциите в развитието на образованието в последните години предполага всяко училище да търси своите начини, за да бъде конкурентноспособно на пазара на образователните. Учителите от ПГИТ “Аалеко Константинов” винаги са експериментирали в  работата със своите ученици  с нестандалтни  и иновативни методи и средства, за да ги мотивират, за да отговорят на нуждите и интересите на новите поколения.Така се стига до подаване на кандидатура за придобиване на статут на иновативно училище.

ИНОВАТИВНО ИНТЕГРИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК И ПРОФЕСИЯ

 

 Провеждане на  бинарни уроци по предметите: чужд език по професия- английски и специален предмет. Обобщават се знания, учениците получават индивидуални задачи и ползват чуждия език и специфичната лексика в симулирани реални ситуации.

 

С предложанета на този етап иновация се цели да се постигне по- голяма ефективност в усвояването на знания и тяхното приложение при чужд език по професия и специален предмет. Постигната комуникативна компетентност ще бъде използвана в реални професионални ситуации в помощ на успешна бъдеща реализация. Ефективността на иновацията ще засили доверието от страна на бизнес партньорите към младите специалисти.Доброто владеене на език е от особена важност за много от професиите в туризма. Важна цел за учителите е да провокират учениците да бъдат по- активни, да създадат възможности за тяхната изява според потребностите и интересите им.Смятяме, че това е възможност за по- качествено образование. През четирите години на иновацията, участие ще вземат ученици от 5 класа в три специалности.

През първата на иновацията/2021-2022/ се обучаваха ученици от 12б клас, специалност “ Организация на туризма и свободното време” с учители: Атанаска Геджева,Мария Узунова, Елена Еличина,Райна Петканина.Веднъж месечно, в рамките на два учебни часа се провеждаха бинарни уроципо предметите: чужд език по професия - английски с УП Екскурзоводство и УП Туристическа анимация./два часа по чужд език се съчетават с два часа от учебна практика/. Тези уроци обощаваха знания по посочените предмети, като ползваха чуждия език със специфичната терминология. През останалото време ученици и учители работиха в непрекъсната взаимовръзка,като обменяха идеи.Очакваните резултати в края на 12 клас бяха свързани с очакванията учениците да осъществят връзка между теория и практическото  приложение на езика за целите на комуникацията по избраната професия.

Успешно представяне на национално състезание “ Най- добър млад аниматор”

Успешно представяне на ДКИ

Втората година - настоящата 2022/2023- иновацията работи по същия модел със следващия клас от специалност “ Организация на туризма и свободното време” и учениците от 11 клас на специалност “ Организация на обслужването в хотелиерството”. При тях иновативната практика ще е 2 години, с което очакваме още по- ефективно усвояване на знания и увения,компетентности. Учители: Атанаска Геджева, Райна Петканина, Ваня Грънчарова, Стефка Каранейчева, Николина Янакиева.

Третата година 2023/2024  иновацията се разширява с включването на учениците от специалност “Извършване на термални процедури в балнеологични  и други възстановителни центрове”.Чуждият език е немски.

Четвъртата година -2024-2025- завършва последният етап от програмата.

  Очаквани резултати:                                 

 Очакваме от  работата с иновацията да се засили интересът на учениците към учебния процес, да се постигнат по- високи образователни резултати, готовност за участие в индивидуални и групови задачи, очаква се подобряване на образователната среда- чувство на удовлетвореност на участниците, намаляване на отсъствията, успешно представяне в състезания, добри резултати на ДКИ, за участие в международни проекти

Очакваме също така да е натрупан достатъчно опит в работата по този метод, да сме получили планираните  резултати и нови идеи за иноваци в други аспекти, предмети и дейности в училището. Работата с иновацията ще повиши нивото на професионализъм на педагогическите специалисти: планиране на дейности, екипна работа,търсене на креативни начини за решаване на казуси.Освен учениците от посочените специалности и техните преподаватели, в проекта се предвижда да бъдат включени специалисти от местния бизнес в сферата на туризма.

 За мултиплициране на иновативните практики  иницираме различни дейности: демонстрации пред нашите партньори от бизнеса в реална работна среда; публикации във фейсбук страницата, клипове презентации, споделени мнения и резултати от анкети за обратна връзка.

 

 В ПГИТ учениците са център на всички процеси и дейности. Една от стратегическите цели на училището е личностното развитие на младите хора, превръщането им в пълноценни и конкурентноспособни професионалисти, владеещи не само основни  знания и умения по специалността, но също така добри езикови,дигитални и други, наложени от времето  компетентности. Първата година ще е знакова за всички. Очаква се учениците да изградят нови знания и умения, да усвоят основните термини и изрази по ЧЕП английски, използвани в професията и специалността и свързани с пряката работа в тази област. Усвояват се и основните термини, свързани с правата и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Те ще се готвят по - ефективно за ДКИ и се очакват добри резултати.  Ще намалеят отсъствията и ще се повиши успехът и ангажираността на учениците. В края на годината ще използват езика при изпълнение на професионални задачи. Втората, третата и четвъртата година, учениците ще надграждат знания и умения на постигнатото до момента. От ключовите компетентности в Европейската референтна рамка, предложеният иновативен план предвижда да развие общуване на чужд език, умение за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчество. Предложената иновация е свързана с подобряване качеството на образованието, в допълнение на това, като практиката се предвижда да бъде интересна и атрактивна за учениците и ще спомогне за повишаване на тяхната активност, за подобряване обхвата на децата в ученическа възраст и за превенция от отпадането от образователната система.

                  Следвайки основните цели на програмата за мултиплициране на иновативни, педагогически и организационни практики, ще осъществим различни активности. Тъй като нашето училище има тясна взаимовръзка с представители на местния бизнес от сферата на туризма, ще иницираме съвместни дейности за демонстриране на резултатите от иновативния процес. В местните и регионални медии колегите ще споделят своите впечатления и постигнатите резултати от иновативните практики.