Професионална гимназия по  икономика и туризъм

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” - ВЕЛИНГРАД

2018-1-BG01-KA102-047482

 

    Иновативна професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ – Велинград е модерна образователна институция, търсеща съвременни методи и форми на обучение и възпитание, които да подготвят младите хора за реалния живот по най- добрия начин.

    Програма „Еразъм+“ е разработена с цел да подпомага усилията на държавите по програмата да оползотворяват ефективно потенциала на европейския талант и социални активи в перспективата на ученето през целия живот, посредством предоставяне на подкрепа за формално, неформално и самостоятелно учене във всички области на образованието, обучението и младежта. Освен това програмата разширява възможностите за сътрудничество и мобилност с държавите партньори.

    Работата по програма „Еразъм +” е отлична възможност да се постигнат едновременно няколко стратегически цели на нашата училищна общност: повишаване на мотивацията за учене; отлична социализация и усвояване на ключови умения, необходими за съвременния свят; превръщане на гимназията в желана образователна институция сред младите хора;повишен авторитет на училището;подобрена материално- техническа база;изграден кадрови и административен капацитет за работа по проекти;откриване на възможности за пътувания, изучаване на културата и забележителностите на европейски страни;  практикуване на избрана професия на реални работни места в Европа.

    С особена гордост ще споделя, че в ПГИТ „Алеко Константинов“ през последните няколко години е сформиран, обучен и успешно работи екип от отлични професионалисти, отдадени на идеята за сътрудничество и мобилности в европейски страни. Целенасочените усилия на екипа за работа по програмата спомогнаха за реализиране на стратегическите цели и направиха възможни през последните години няколко мобилности на ученици и учители:

2017 година - проект”Трансевропейско сътрудничество в туризма” с № 2016-1-BG01-КА102-023420. Осъществена е мобилност на 27  ученици от 10, 11 и 12 клас с 4 придружаващи учители в хотелският комплекс „Alexandros Palace Hotel & Suites“ 5*, Република Гърция за две седмици. В рамките на периода участниците са провели практическо обучение на реално работно място (администратор, рецепционист, барман и др. в хотелски комплекс), запознавайки се по този начин с утвърдените стандарти на туристическия бранш в страна член на европейската общност, доказала се като водеща международна туристическа дестинация. 2019 година по Проект “Придобиване на ключови умения и добри практики в сектора на хотелиерството и ресторантьорството“, Договор № 2018-1-BG01-KA102-047482, финансиран по програма “Еразъм +“, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани 2 ученици с 2 ръководители Португалия

2021  година -  проект  Проект 2020-1-BG01-KA102-078787 „Обмен на добри практики и изграждане на професионалисти в туризма” Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани” Сектор „Професионално образование и обучение”.  Осъществена е мобилност за две седмици на 15 ученици и 2 ръководители и обмен на опит за 6 учители по професионална подготовка  в остров Тенерифе, Испания.

2021 година -Гимназията ни получава акредитация 2021 – 1 – BG01 - - KA120-VET – 000046196 с валидност от 01.01.2022 до 31.12.2027 година.

2022 година - проект 2021-1-BG01-KA122-VET-000030893 „Придобиване на ключови умения и добри практики в сферата на икономиката и туризма” по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”.  Осъществена е мобилност за две седмици на 15 ученици с 2 придружаващи учители в Малага, Испания и 15 ученици с 2 придружаващи учители в Римини, Италия.

2022-2024 година

2023 година мобилност за две седмици на 30 ученици с 3 придружаващи учители в Лайпциг, Германия.

 ПРОЕКТ “ Придобиване на клюбови умения и добри практики в сектора на хотелиерството и ресторантьорството“ договор №2018-1-BG01-KA102-047482, финансиран по линия на програма Еразъм+, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани

                 

          Партньорите в настоящия проект включват държавно училище от България, Професионална гимназия по Икономика и Туризъм "Алеко Константинов" от град Велинград - изпращаща организация и четири звезден хотел "Apulia Praia" от Португалия - поемаща организация, осигуряващ рабботна практика. В проекта ще вземе участие, и препоръчаната от хотела организация - Асоциация Mobility Friends, Португалия, която ще осигури настаняването на учениците.

          ПГИТ подготвя кадри по специалности "Организация на обслужването в хотелиерството", "Производство на кулинарни изделия и напитки", "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение". Специалностите са актуални, но успешната им реалзация налага комбиниране на практически знания и умения. Професионалната подготовка в учебния план развива общи компетенции в теорията, докато пазара на труда изисква кадри с по - тясна специализацияхв практиката, както и меки умения, придобити в реална работна среда. В момента практиката на учениците се усъществява в учебно - тренировъчна среда или месни фирми, които често нямат наставници с опит в провеждането на обучения или немогат да отделят пеобходимото време и ресурс за качествено провеждане на практиките. Така практическият опит в гимназията е недостатъчен за повишаване на заетостта на младите хора и за плавен преход към пазара на труда.

ПГИТ иска да реализира настоящия проект подтикната от следните нужди:

 •  Развиване уменията на младите специалисти, обучавани в гимназията съгласно новите потребности в хотелиерската и ресторантьорската индустрия: посрещане, регистрация и настаняване на гости, работа с резервационни систими, планиране и организиране на официални събития, представяне и промотиране на туристически услуги, доставки, логистика и транспорт, управление на ресторант, работа в студена, топла и сладкарска кухня, включени в програмата на практиката по мобилност.
 • Необходимост от повешаване на интереса на учениците към процеса на учене чрез използване на знанията и уменията и осъзнаване на значимостта на тяхното приложение
 • Повишаване мотивацията на учителите да използват нови методи и добри практики за преподаване в областта на хотелиерствотои ресторантьорството
 • Усъвършенстване на придобитите езикови компетенции на учениците, чрез практика в междукултурна среда и достъп до чуждестранни информационни източници по професията.
 • Засилване привлекателността на професионалното образование в сферата на туризма за работодателите в България и в Европа - обвързване на образованието с бизнеса и трудовата заетост.
 • Изграждане на международни контакти с образователни организации, фирми, хотели и ресторанти за подобряване на съществуващите програми за ПОО в сътрудничество с работодателите и изискванията на бизнеса.

          С оглед идентифицираните нужди ПГИТ си поставя като главна цел с този проект подобряване качеството на процеса на обучение посредством 2 - седмична учебна мобилност на 20 ученици от 10 и 11 клас, специалности "Организация на обслужването в хотелиерството", "Производство на кулинарни изделия и напитки", "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" и формиране на високо - квалифицирани човешки ресурси, пригодни за работа както в България, така и в чужбина.

          Общата цел ще бъде провеждането на учебна практика с продължителност 10 работни дни в Апуля, Северозападна Португалия в хотел  "Apulia Praia". За успешното протичане на практическите дейности се предвижда предварителна педагогическа и културна подготовка, обучение по бизнес английски език с туристическа насоченост в продължение на 1 месец. На участниците в мобилността ще бъде издаден документ Europass мобилност за периода на престой в чужбина.

          Основният очакван ефект върху целевата група по проекта е повишена професионалната компетентност в резултат на проведената практика. В обхдата на проекта ще попаднат 23 ученици, които ще преминат ПЕК и ще подобрят компетентностите си по бизнес английски. Група от 20 ученика ще отидат на мобилност в Португалия. Чрез изпълнението на практически задачи, поставени от менторите им, учениците ще допълнят знанията си с нови методи и подходи, ще доразвият значително уменията си и ще усвоят нови такива. Обратната връзка от страна на менторите ще позволява постоянно подобряване на учебния процес и максимизиране на ефекта от практиката. Производствената практика в чуждестранния хотел и ресторант ще позволи на учениците да направят паралел между българската и португалската бизнес реалности. Те ще имат възможност да усвоят много и конкретни знания и умения, които веднъж приложени на практика се забравят много по - трудно.

          Други допълнителни ефекти върху участнецети ще бъдат:

 • усъвършенствани чуждоезикови компетенции (английски)
 • повишаване на културната информираност и подобряване на междукултурните умения
 • павишаване на увереността в собствените възможности
 • желание за повторно участие в подобни инициативи
 • нови запознанства и контакти.


                   За поредна година ученици от ПГИТ участват в практики в сферата на хотелиерството и ресторантьорството в       чужбина. В продължение на 15 дни 20 ученици от 10 и 11 клас посетиха Португалия и работиха в 4 звезден хотел на брега на Атлантическия океан. Пътуването се осъществи в рамките на проект                   “Придобиване на ключови умения и добри практики в сектора на хотелиерството и ресторантьорството „, договор 2018-1-BG01-КА102-047482, финансиран по програма  „Еразъм +“ , ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани.

Участниците в програмата имаха възможност по време на своята практика да задълбочат  знанията и  уменията си в областта на гостоприемството. Работейки на всички позиции в хотела и ресторанта, учениците усетиха атмосферата на реалната работна среда и умело използваха както теоретичните си знания по професията, така  и познанията си по английски език.

Богатата културна програма, съпътстваща практиката, позволи на момчетата и момичетата  да се запознаят с културата и историята на страната – домакин и разшири  техния кръгозор. Участниците бяха настанени в младежки кампус Mobility Friends в град Барселош където се запознаха, твориха и забавляваха със свои връстници от Полша, Румъния, Италия, Турция и България.

,,Радвам се, че имах възможност да посетя страна като Португалия, да се запозная с нейните особености, традиции и взаимоотношения между хората. Проектът разшири моите познания в областта на ресторантьорството и хотелиерството, както и уменията ми за комуникация на чужд език в реална среда”./ Мария Гончева/

 

,,Работното ми място ми даде възможност за съвместни дейности и комуникация с младежи от други страни. Менторите бяха любезни и отзивчиви, винаги ни помагаха и ни казваха какво да правим. След работа в кампуса ставаше истински купон”./ Илия Лулин/ 

,,Бързо отлетяха две седмици, изпълнени с много емоции. Португалия е красива страна, от която успяхме да видим малка част, но затова пък запомняща се – архитектурата, виното, добронамереността на хората.Работихме на всички позиции в хотела , усъвършенствахме професионалните си умения”./ Росица Пиронкова/ 

 За своето участие младежите в мобилността получиха сертификат, връчен им лично от Директора на кампуса на Mobility Friends г-н Нуно Барбоса.

Предстоят дейности и представителни изяви за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта.

           

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация  не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.