ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Професия: Оперативен счетоводител 

        Специалността е с разширено  изучаване на английскиски език  през целия курс на обучение и дава знания и умения за отразяване и контролиране на финансови операции, които се извършват във всички сфери на националното стопанство.

        Учениците добиват опит, свързан с осъществяване на:

  • изпълнителски функции при реализиране на счетоводни операции; оперативна счетоводна дейност;
  • контрол по правилно оформяне и срочно представяне на счетоводни документи; работа със счетоводен софтуер, компютърна и друга офис техника.

        Завършилият курса на обучение може да заема следните длъжности:

  • оперативен счетоводител;
  • младши счетоводител;
  • асистент одитор;
  • служител в отдел „Човешки ресурси“;
  • завеждащ „Административно-техническа служба“;
  • касиер.