ПГИТ “ Алеко Константинов” е една от гимназиите, които ще работят по Проект BG05SFPR001-3-001-0001” Модернизиране на професионалното образование и обучение”, финансиран по Програма “ Образование”-1021-2-27, съфинансиран от ЕС,с конкретен бенецифиент МОН.

Основна цел на проекта е предлагане на модерно и качествено професионално образование и обучение, отговарящо на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

Като специфични цели са определени:

Модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара  на труда чрез съвместна работа между училище,предлагащо ПОО, бизнеса и други институции;

Повишаване на уменията и компетентностите на учителите по професионална подготовка в партньорство с бизнеса;

Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфични цели на Приорит 3

” Връзката на образованието с пазар на труда” на програма” Образование”-2021-2027 година.

Целевите групи по проекта са:

-ученици от професионални гимназии и ученици в паралелки за професионална подготовка;

- учители и преподаватели по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;

- представители на бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор.

Дейностите, по които ще работи гимназията

Дейност 5 - Участие в обучения на преподаватели по професионална подготовка, включително от бизнеса за включването им в ПОО

Дейност 6 - Квалификация на учители по професионална подготовка чрез специализирани обучения, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика

Дейност 7 - Подобряване на трансверсални и ключови компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения с участие на работодатели

Дейност 8 - Допълнителна практика за ученици в реална работна среда

Дейност 9 - Информационна дейност и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката между ученици, родители и бизнеса