история

 

История на училището

   Професионална гимназия по икономика и туризъм,,Алеко Константинов” е училище, което готви кадри за сферата на икономиката, туризма и информационните технологии. То е от новите училища, но с богата и динамична история.

     По предложение на Общински съвет Велинград и с решение на Министерството на народната просвета с писмо XI – 2003г. от 26.08.1975 на Пазарджишкия съд е създадено СПТУ по обществено хранене. Тогавашен негов директор е г-н Иван Мирчев, изпълняващ длъжността си до 1989г.Предмет на дейност на училището е учебно – възпитателната работа и подготовка на кадри за сферата на общественото хранене – кулинар-готвачи и сервитьори с прием след осми клас, с тригодишен курс на обучение. До 1983г. се разкриват нови паралелки по специалностите:,,Оператор на хляб, хлебни и сладкарски изделия” и ,,Оператор в шевното производство”. Към училището е създаден учебно – производствен комплекс/ УПК/ с професионална квалификация – кулинар, продавач – консултант, а по-късно и оператор в шевното производство.

   От 1989 до 1992 директор на училището е Иванка Цанова. Необходимостта от по-квалифицирани специалисти налага разкриване на първите техникумски паралелки през 1991г. със специалност,,Техника и технология на производството и обслужването в ЗХ” с прием след осми клас и четири годишен курс на обучение. През следващата година е открита и специалността ,,Счетоводна отчетност”. От 1993г. е въведена нова професия – хотелиерство. Така през учебната 1994/1995г. в първи курс се приемат три техникумски паралелки:,,Счетоводна отчетност”, ,,Технология и мениджмънт в производството и обслужването в ЗХ” и ,,Мениджмънт в хотелиерството”. Директор тогава е г-н Величко Ачев. Към училището има задочно обучение със същите специалности.

   Със заповед от 04.04.1995г. на Министерството на образованието,науката и технологиите от началото на учебната 1995/1996г. СПТУ по обществено хранене се преобразува в ТИТ,,Алеко Константинов”. От края на 1996г. до м.август 2016г. директор е инж.Табаков. Негови зам.-директори са г-жа Тодорка Ланджова – инж. технолог по обществено хранене и г-жа Зоя Василева – ЗДУД. След нейното пенсиониране и до днес длъжността се изпълнява от г-жа Снежанка Похлупкова.

      От 1998 се откриват и две нови паралелки след седми клас, с петгодишен курс на обучение. Едната е с интензивно изучаване на английски език, а другата е по българо-австрийски проект BAK-TOURMAN със засилено изучаване на немски език. С въвеждането на специалността,,Мениджмънт в туризма” се акцентира върху разработване на учебен план, учебни помагала, подобряване на инфраструктурата и квалификация на учители.

Със Заповед №РД-09-332 от 07.04.2003г. Министерството на образованието и науката преобразува училището в Професионална гимназия по икономика и туризъм,,Алеко Константинов”. През годините е осъществен следният план-прием:

  • Оперативно счтоводство
  • Икономическа информатика
  • Кетеринг
  • Производство на кулинарни изделия и напитки
  • Администратор в хотелиерството
  • Икономика и мениджмънт
  • Моделиране и конструиране на облекло от текстил

         След пенсионирането на инж. Александър Табаков от 01.09.2016г. постът бе зает от инж.Любка Байлова.

    Основавайки се на установените си вече традиции, гимназията непрекъснато утвърждава своя облик на динамично развиваща се образователна институция. Стремежът ни е да въвеждаме нови специалности, които да отговарят на потребностите на пазара на труда. Професионалното образование трябва да гарантира добрата подготовка и да направи младите хора конкурентноспособни специалисти. Тяхната реализация е по-успешна  и с доброто владеене на чужди езици. При нас традиционно се изучават английски, немски, руски.

          Наред с новостите в учебната работа животът  в ПГИТ се обогатява с много извънкласни дейности и мероприятия.

     За доброто име на професионалната гимназия допринасят успехите на ученици и учители в национални състезания, конкурси, изяви.

     Днес  тук се демонстрират воля и възможности за възприемане на нови подходи. Прилагат се актуални стратегии, технологии и интерактивни методи. В училището се подготвят мотивирани ученици, които излизат от традиционната класна стая и търсят нови начини , за да знаят и могат повече. Насърчава се екипната работа на висококвалифицирани педагогически специалисти, които чрез новите технологии все повече се доближават до дигиталните ученици за постигане на практически ориентирано обучение. Реализират се инициативи, насочени към изграждане на общността: ученик-учител-родител-общество, защото водеща е идеята ,,Заедно можем повече!”

 

Иновативна професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ – едно младо училище с богата история и успешен път към бъдещето